Phân tích tâm lý luyến tiếc ảnh hưởng nghiêm trọng tới cá độ